PROJE KALİTE YÖNETİMİ

Proje kalite yönetimi projenin hedefini, gerekliliklerini ve sorumluluklarını içeren ve bunlara bağlı olarak organizasyon süreçlerini, aktivitelerini ve teslimatını kapsar.  Proje Kalite Yönetimi proje esaslarına bağlı kalarak organizasyonun kalite yönetim sistemini uygular. Proje Kalite Yönetimi, kalite yönetiminin planlanması, kalite güvencesinin sağlanması ve kalite kontrolü gibi alt süreçler içerir.

Kalite Yönetim Planlanması, Proje Kalite Yönetim süreçleri arasında önemli bir yere sahiptir. Projenin hangi standartlara göre gerçekleştirileceğinin, bu standartlara uygun olması için ne tür işlemlerin yapılmasının gerektiğinin, yapılacak her işlem için gerekli olan mali ve zaman analizinin ve bütün çıktıların belgelendirme şeklinin planlandığı bir süreçtir. İyi planlanan ve istenen kalitede gerçekleştirilen projeler yüksek üretkenlik, düşük maliyet, artan paydaş memnuniyeti ve karlılığı da beraberinde getirir. Planlama yapılırken endüstri de yaygın olarak kullanılan sebep-sonuç şemaları, akış şemaları, denetim çizelgeleri, pareto şemaları, histogramlar, kontrol grafikleri, dağılım şemaları gibi araçlar karar verme mekanizmasına yardımcı olarak kullanılabilir.

Kalite Güvencesinin Sağlanması gerekli standartlara uygun şekilde projenin tamamlanması için kalite kontrol ölçümlerinin sonuçlarını ve kalite gereksinimlerinin denetlenmesi sürecini kapsar. Kalite süreçlerinin geliştirilmesi katkıda bulunmak, devam eden projenin kusurlarını saptayıp planlamaya dahil etmek ve önlemek açısından Kalite Güvencesinin Sağlanması önemli bir yere sahiptir. Kalite güvencesi için yapılan işlemlerin çıktıları kanıtlanabilir olmalıdır. Kalite yönetimi ve kontrolünü sağlamak için yakınlık şeması, süreç kararı program tabloları, karşılıklı ilişki diagrafları, ağaç şemaları, önceliklendirme matrisleri, ağ şeması ve matris diyagramları kullanılabilir.

Kalitenin Kontrolü süreci, proje kalite gereksinimlerine yapılan planlar doğrultusunda yapılan uygulamaların sonuçlarına göre öngörülen değişiklikleri tavsiye etmesi, performans değerlendirmelerin yapılması ve sonuçların kaydedilmesi süreçlerini kapsar. Önerilen değişiklerin çıktılarının takip edildiği bu süreç projenin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için önem arz etmektedir.

Proje Kalite Yönetimi’nde genellikle Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı(International Organization for Standardization – ISO) gerekliliklerini kapsar. Bu açıdan proje sonucunda ortaya çıkacak ürün verileri modern kalite yönetim yaklaşımlarına dayandırılması ve ISO’ya uygun olması gerekmektedir.